Peyzaj mimarlığı

Peyzaj Mimarlığı Nedir? Peyzaj Mimarı Ne İş Yapar?

Özel mülk, park ve eğlence tesisi veya açık alan arazilerinin doğru şekilde planlaması gibi bilumum işlemler peyzaj mimarlığı ile mümkündür. Peyzaj mimarı, estetik kaygılar güderek ve bilimsel metotları kullanarak, kültürel mirası ve doğal güzellikleri insan yararına göre yontmaktadır. Bunu yaparken çevreyi, insana olan faydayı, güvenlik konusunu ve ortamdaki biyoçeşitliliği korumayı kendine en birincil görev olarak görür. Arazilerin tasarımı ve planlaması aşamalarından korunması, tahrip edilen bölgelerin onarımı, denetlenmesi gibi aşamalara kadar cereyan eden süreci titizlikle yönetir. Ekolojik olarak projeleri ele alır. Ülkesel ölçekten kırsal ölçeğe kadar değişik çaplarda projeler üretebilir.

Peyzaj mimarlığı çevresel fayda sağlamakla ve doğal güzellikleri artırmak ile ilgilenir. Peyzaj mimarı bu doğrultudaki projelerde yer alır. Projelerin başlangıç aşamasında müşteri, inşaat mimarı ve mühendis ile görüşme sağlar. Bilgisayar vasıtasıyla gerekli çizimler yapıp, grafik sunumları hazırlar. Peyzaj için kullanılacak malzemelerin seçimini yapar ve bunların getireceği mali yükü hesaplar. Arazilerin özelliklerini araştırır ve yapısı konusunda bilgi edinir. Saha denetimleri yapar ve projeleri koordine eder. Çevrenin korunması ile ilişkili konularda danışmanlık hizmeti verir. Arazi koşullarına göre değerlendirmelerde bulunur. Drenaj ve enerji konusunda çalışmalar yürütür. Analizlerde bulunur ve bunları raporlar.

Peyzaj Mimarlığında Hedeflenenler

Bitki türleri, iklim ve fiziksel faktörler gibi etkilere dikkat etmek ve bunlar arasında bağlantılar kurmak, bu yordam ile projelerin sürekliliğini sağlamak; peyzaj mimarlığı alanında hedeflenen önemli başlıklardır. Peyzaj mimarları, milyonlarca insanın yaşadığı, çalıştığı ve eğlendiği alanların planlanma ve tasarım süreçlerinde rol oynamaktadır. İkinci milenyumda, insanoğlunun en büyük sorunu olan doğal çevrenin bozulması sorununa çözüm konusunda, peyzaj mimarlarına büyük iş düşmektedir. Doğal afetlere ve felaketlere karşı dirençli alanların oluşturulması, güvenlik, enerji, gürültü, aydınlatma gibi konularda estetik anlayışıyla uygun mekanların planlanması, tasarlanması, inşa edilmesi ve ekolojik açıdan ele alınması gibi noktalarda projeler üretir.

Peyzaj mimarlığı esasında bilim ve teknolojinin birleştiği bir disiplindir. Yapı üretim süreci dışında kalan bütün alanların yapı ruhsat aşamalarından, kırsal ve kentsel olarak ve ülke çapına yayılacak kadar mücavir alanların içinde ve hatta dışında kalan uygulamalarda bilfiil görev alır. Yapısal tasarımlarla bitkilendirme çalışmaları yürüterek afet ve felaketlere karşı güvenli alanların kurulmasını sağlar. Ülke ekonomisine katkıda bulunur. Sosyal, sağlık ve çevre gibi konularda müspet tesirlerde bulunacak binaların ve yapıların oluşmasına önayak olur.

Peyzaj mimarlığı ile kentsel yerleşimlerin bir bölümünü veyahut tamamını kapsayacak tarzda kentsel tasarım ve yenileme adı altında çalışmalar yürütülür. Peyzaj mimarı; meydanlar, dinlenme bölgeleri, yaya yolları, botanik bahçeler, oyun parkları ve spor salonları, otoparklar gibi çeşitli alanlarda faaliyet yürütür. Merkum bölgelerin bitkisel ve yapısal anlamda tasarımını yapar. Uygulama ve bakım işlemlerini tasarlar, yönetir. Hakeza turizm ve dinlenme tesisleri; tarımsal odaklı çiftlik ve hobi bahçeleri; lunapark, aquapark gibi eğlence alanları; üniversite, kampüsler, alışveriş merkezleri ve toplu işyerleri gibi alanların tasarlanması, uygulamaya dökülmesi ve bakım işlemlerinin yapılması gibi konularda çalışır.

Turistik, kentsel ve kırsal düzenlerde oluşan çevre sorunlarını veya olası çevre sorunlarına karşı proaktif çözümlerin üretilmesi konularında çalışmalar peyzaj mimarlığı kapsamında yürütülmektedir. Peyzaj mimarı; kültürel ve doğal kaynakların korunması ve zamanla oluşan zararların giderilmesi konusunda projelendirmeler yapar. Dolayısıyla koruma, tadilat, restorasyon ve sürecin yönetilmesi gibi komplike hususları icra eder. Bu konularda meydana gelen sorunları ve olası çevre sorunlarının giderilmesini sağlar ve olası sorunların önlenmesi gibi durumları gözeterek hareket eder.

Bina dışında kalan bölgelerin mekan ve yüzeyleri konularında mimari standartlar doğrultusunda olmak şartıyla ekonomik, mühendislik, bilimsel ve estetik çözümler üretir. Bu bağlamda fiziksel projeler üretir, çevre kontrolünü sağlar. Küresel ısınma, aydınlatma, ekonomi, iklim koşulları gibi alanlarda fayda sağlayacak işler yapar. Doğal ve kültürel alanları, insan odaklı ve çevresel uygunluğa muvafık olacak şekilde düzenler.

Peyzaj mimarlığı konusunda bilgi düzleminde aranan başlıca özellikler; mimarlık ve mühendislik disiplinin gereklilikleri; bilim, ekonomi, sanat, teknoloji, botanik, matematik, coğrafya, jeomorfoloji, ekoloji ve toprak ve bilgisayar noktasında hakimiyet olarak sıralanabilir. Yetenek düzleminde ise; doğa ve kültürel çevreyi süzen, tasarım ve planlama noktalarında istidat, analitik düşünme ve problem çözebilme yetileri, estetik perspektifinden bakabilme, üç boyutlu düşünebilme gibi özellikler gereklilik açısından sıralanabilir.

Peyzaj konusunda daha fazla bilgi almak için tıklayınız.

BİR CEVAP YAZIN