GAZ BETON DUVAR TEKNİK ŞARTNAMESİ

GAZ BETON DUVAR İMALATLARI

1.1. Gazbeton Duvar İşleri:

Mimari projeye uygun olarak Yüklenici’nin taahhüdüne verilecek işler; İşveren tarafından temin edilecek ve sahada tır üstünde teslim edilecek olan gazbeton blok malzemelerin, usulüne uygun olarak İşveren tarafından onaylanmış yere istifi, korunması, her türlü yatay ve düşey taşımaları ile imalatın yapılacağı yere götürülmesi, projesine uygun aplikasyonunun yapılması, imalatın yapılacağı yüzeyin teraziye, mastara alınması, gerekli durumlarda her türlü iskelenin temini, kurulması ve sökülmesi, imalat ile ilgili standart ve teknik açıdan gereken her türlü yapım aşamaları ve yöntemleri kullanılarak, her türlü malzemesi Yüklenici tarafından temin edilecek olan yapıştırma harçları ile, derzlerde boşluk kalmayacak şekilde, şakulünde her türlü kalınlıkta iç ve dış duvar imalatının, planlama, organizasyon, gerekli test ve muayeneler vb. hizmet ve faaliyetlerini, yatay düşey taşıma, yakıt, genel gider, her türlü vergi, harç, sigorta prim ve diğer her türlü masrafları ve Yüklenici karını kapsar. %3’ün (yüzde üç) üzerindeki gazbeton zayiatı Yüklenici’nin alacaklarından tahsil edilecektir. 

Hatıl – Lento İşleri

1.2. Hatıl-Lento İşleri; Yatay-düşey hatılların ve kapı-pencere üstü lentoların imalatlarında kullanılacak olan inşaat demiri ve C20-25 betonu İşveren tarafından temin edilip Yüklenici’ye teslim edilecektir. İnşaat demiri araç üzerinde şantiye alanında, İşveren yetkilileri tarafından Yüklenici’ye tutanak ile teslim edilecektir.

İnşaat demirinin, indirilmesi, her türlü yatay ve düşey taşımalarının yapılması, istiflenmesi, standartlara uygun olarak saklanması, korunması, imalat için gerekli kalıp, malzeme, teçhizat, el aleti ve ekipman ile kesim ve bükümlerinin yapılması, imalat yapılacak yere taşınması, gerekli filiz ekim işlemlerinin yapılması, demirin işlenmesi, projesine uygun ve İşveren’ in onaylayacağı şekilde demir imalatının yapılması, beton dökümünün sağlanması, Beton imalatların kürlenmesi, yapılan imalatların her türlü hava şartlarından, iklim koşullarından, soğuktan, sıcaktan ve zarar verecek her türlü dış etkenlerden korunması ile ilgili teknik açıdan gerekli her türlü tedbirler ve maliyetleri Yüklenici’nin sorumluluğundadır (Isımak, ısımak akaryakıtı ve beton yorganı İşveren tarafından tedarik edilecektir.

Bu malzemelerin yatay-düşey taşımaları ile beton koruma işçilikleri Yüklenici sorumluluğundadır). İş sonunda, projeler ile kullanılan demir mukayese edilip, zayiat miktarları kontrol edilecektir. Yüklenici bu zayiat miktarlarının kabul edilebilir seviyede kalması için azami özen gösterecektir. %3’ün (yüzde üç) üzerindeki beton ve demir zayiatı Yüklenici’nin alacaklarından tahsil edilecektir.

Yatay ve düşey hatılların ve kapı-pencere üstü lentoların imalatlarında kullanılacak, kereste, plywood, takviye malzemesi, vb.’nin temini ve işyerine getirilmesi, gereken malzeme, teçhizat, el aleti ve ekipman ile projesine uygun ve İşveren’in onaylayacağı şekilde yatay ve düşey hatıl kalıplarının hazırlanması Yüklenici’nin sorumluluğundadır.

Malzeme Onayı – Yapım Metodu – İşin Kalitesi

1.3. Yüklenici yapacağı tüm imalatlar için gerekli imalat resimlerini hazırlayacak ve kullanacağı tüm malzemelerle birlikte inceleme ve onay için İşveren’e sunacaktır. Yüklenici hazırlayacağı örnek duvar üzerinde yüzey yapısı, bağlantı, donatı ve derzleri göstererek İşveren’in onayını alacaktır.

1.4. Yüklenici, tüm imalatları tarif edilen teknik detaylara uygun olarak yapmakla yükümlü olduğunu kabul ve beyan eder.

1.5. Tüm İşler, imzalanacak olan Sözleşme hükümlerine, Teknik ve Sanat kurallarına, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yürürlükteki Şartnamelerine, Türk Standartlarına, İşveren tarafından verilecek proje ve teknik şartnamelere göre 1. Sınıf işçilikle, yapılarak tam ve kusursuz olarak İşveren’e teslim edilecektir.

1.6. Yüklenici tarafından kullanılacak tüm malzemeler ISO, EN, TSE ve/veya muadili standartlara uygun olacaktır. İşveren’ce onaylanan malzemeler kabul edilecek olup; İşveren’in onaylayacağı formattaki “Malzeme Onay Formu” kullanılacaktır. Bunun aksi ton, renk, ebat, standart, çeşit ve kalite farklılıkları kabul görmeyecektir.

1.7. Yüklenici hatasız olarak, tam kotunda ve koordinatlarında duvar imalatı yapacağını taahhüt eder. Yüklenici bu hususu sağlamak için gerekli tüm tedbirleri almak, aplikasyonları yapmak ve sorunları önceden İşveren’e haber vermekle yükümlüdür.

Nakliye-İskele-Yatay ve Düşey Taşıma

1.8. Yüklenici, sorumluluğundaki tüm imalatlar için yapacağı nakliye, güvenlikli iskele malzemesi temini, kurulması, sökülmesi, kullanacağı her türlü malzemenin saha içi yatay ve düşey taşıması, istiflenmesi ve her türlü işçilik birim fiyatlarına dahil olacaktır.

Gazbeton Duvar Hatalı İmalatların Düzeltilmesi

1.9. Yüklenici, yanlış veya eksik uygulamadan, imalatta ortaya çıkabilecek olası uygunsuzluklardan mesuldür. Bunun için projelerin zamanında etüdünü, gerekli detay çalışmalarını yapacak, imalata başlamadan evvel gördüğü proje uygunsuzlukları İşveren’e bildirecektir.

Gazbeton Duvar Proje Değişiklikleri

1.10. İşveren tarafından proje ve/veya iş programında yapılacak değişiklikleri Yüklenici peşinen kabul eder ve uygular.

Günlük Rapor Hazırlanması

1.11. Yüklenici, yaptığı işler ile ilgili günlük rapor hazırlayacak ve İşveren teknik ofis departmanına günlük olarak teslim edecektir.

1.12. Yapılacak olan her türlü imalatta, kullanılacak malzemelere ait ‘Üretici Firma Şartnamesi’ esas kabul edilecektir.

El Aletleri – Sarf Malzeme

1.13. Üretimde kullanılabilecek diğer yardımcı malzeme ve el aletleri (Kum, çimento, yapıştırıcı, ankraj malzemesi, lama, köpük, transpalet, çırpı ipi, takoz, gönye, şakül, mastar, rende, harç teknesi, karıştırıcı vb) Yüklenici tarafından tedarik edilecek ve üretimde kullanılacaktır.

Düşük Sıcaklarda Çalışma

1.14. Tüm harçlı imalatlar için; düşük sıcaklıklarda İşveren tarafından talep edilen imalatlar için ısıtma malzemeleri, ısımak ile yakıtı İşveren tarafından sağlanacaktır. İlgili mekanlarda branda ile kapatma yapılması gerekirse malzeme temini İşveren’e, uygulaması Yüklenici’ye ait olacaktır. Isımak ve branda kurulumu ile ilgili organizasyon, yatay ve düşey taşımalar Yüklenici sorumluluğundadır.

1.15. Yapım Yöntemi: Yüklenici bu bölümde tarif edilen işlerle ilgili Yapım Yöntemi’ni teslim edecektir.

2. UYGULAMA

2.1. Malzeme Nakliye ve Depolama Koşulları

Malzemeler

Gazbeton blokları
Tutkal
Kum
Çimento
Taşyünü

Malzemelerin Teslim Alınışı

2.1.1. Projesi ve detayında belirtilen özellikteki malzemeler, üzerinde üretici firma veya tedarikçisinin ismi olan orijinal paketleri açılmamış halde; paletler, bağlar veya konteynerler ile teslim alınacaktır.

Malzemenin Korunması

2.1.2. Gazbeton bloklar, toprakla temas etmeyecek ve direkt güneş ışığı almayacak şekilde, açılmamış orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda, dondan korunarak üstü kapalı olarak depolanacaktır.

Gazbeton Duvar Malzemelerin Taşınması

2.1.3. Gazbeton bloklar, istenmeyen kırılma ve kopmaların olmaması için itina ile taşınacaktır.

2.1.4. Tüm malzemeler, nakliye ve depolama sırasında zarar görmemeli, ıslanmamalı, kuru ve serin yerde, yeterli havalandırması olan, değişken hava koşullarından etkilenmeyecekleri (nemden malzemenin zarar görmeyeceği) mahallerde dondan korunarak mümkün mertebe orijinal paletlerinde, zemine temas etmeden ve açık hava şartlarından zarar görmeyecekleri koşullarda depolanmalıdır. Depolama bölgesi zemininde, malzemelerde kimyasal bozulmaya yol açabilecek sülfat, kül vb. malzeme bulunmaması sağlanmalıdır.

2.1.5. Malzemeler tır üzerinde kaldırma operasyonu gerektirdiği takdirde  şantiye yönetiminin belirlediği yerlere ve iSG-Ç sorumluların onayı alındıktan sonra sapancı ve işaretçi eşliğinde kaldırma operasyonu yapılacaktır.

2.2. EKİPMAN

Kullanılacak olan bütün ekipmalar kullanım öncesi uygunluğu kontrol edilecek olup belirtilen ekipmanların kalibrasyon ve 90 günlük muayane kontrol raporu bulundurulacaktır.
Mastar
Spiral/Spiral taşı
Terazi
Mala
İskele (İSG-Ç tarafından onaylı ve/veya belirlenen tip/cins)
Matkap

2.3. Hazırlık Esasları

2.3.1. Yüklenici şartnamede belirtilen standartlara uyarak gerekli çevre koruma ve emniyet önlemlerini sağlayacaktır.

2.3.2. Duvar imalatına başlamadan önce yapılacak olan uygulamanın aplikasyonları hazırlanacak ve bu aplikasyonlara göre yapılacak olan tek sıra olarak (taksimat) zemine işlenecektir. Yapılan bütün bu aplikasyonlar imalat teslim tutanağı ile İşveren’e teslim edilecek ve onayı alındıktan sonra imalata başlanacaktır.

2.3.3. Yüklenici imalatlara başlamadan önce mutlaka zemin düzeltmesi yapacaktır. İlk sıra döşenmeden önce döşemedeki beton artıkları ve pürüzleri tıraşlanarak düzeltilecek, duvarın yapılacağı kısım bol su ile ıslatılacak ve bu işlemlerden sonra imalata geçilecektir.

2.3.4. Yüksek kısımlarda yapılacak duvar, sıva ve boya işleri için İşveren’in onay verdiği ve TS EN 1004 sertifikasına sahip çelik veya alüminyumdan mamul güvenlikli iskele temini ve kurulması, sehpa vb. tüm çalışma platformları Yüklenici tarafından sağlanacaktır. İşveren’in kullanılmasını istediği iskeleye ait resim aşağıda yer almaktadır. 1,5 mt yi geçen yüksekliklerde Yüklenici personeli emniyet kemeri ile kendisini bağlayacaktır.

İSKELE

İSKELE

İSKELE

İSKELE

 

2.4. Duvar Uygulama Esasları

2.4.1. Gazbeton blok duvarlar örülürken onaylı proje esas alınacaktır.

2.4.2. Duvarlar örülürken yatayda ve düşeyde ip çekilerek terazisinde ve şakulünde olduğundan emin olunacaktır. Duvarda şakül bozukluğu, ipten kaçma gibi durumlara karşı önlem alınacaktır.

Yatay ve Düşey Hatıllar

2.4.3. Yatay (lüzumu halinde) ve düşey hatıllar, onaylı projesindeki ölçü ve koordinatlarda, duvar yüzü ile aynı hizada olacak şekilde imal edilecektir.

Gazbeton Duvar Murfor Donatısı Kullanımı

2.4.4. İç duvarlarda Bekaert firmasının Murfor duvar donatısı uygulanacaktır. Murfor malzemesinin tedariki İşveren tarafından yapılacak olup %5’in üzerindeki zayiatlar Yüklenici’nin hakedişinden kesilecektir. Duvar tipine ve kalınlığına göre seçilen Murfor donatısının 2 yada 3 sırada bir gazbeton bloklar arasına serilmesi Yüklenici tarafından yapılacaktır. Bu sayede tüm iç duvarlarda yatay hatıl yapılmayacak sadece düşey hatıl yapılacaktır. Duvar uzunluğunun 6 m’yi geçtiği yerlerde düşey hatıl yapılacaktır.

Kırık ve Çatlak Gazbeton

2.4.5. İşveren tarafından onay verilmeyen kırık veya çatlak gazbeton bloklar kesinlikle kullanılmayacaktır.

Gazbetonun Kesilmesi

2.4.6. Gazbeton bloklar testere ya da kesme makinesi ile kesilecek, hiçbir suretle keser veya benzeri aletlerle kırılarak kullanılmayacaktır.

Gazbeton Yüzeyinin Düzgünlüğü

2.4.7. Yüklenici kullanacağı gazbeton blokların yüzlerini kullanımdan önce kontrol edecektir, blok yüzeyleri düzgün olmalı, yüzeyin hiçbir yerinde mastar veya gönyeden ayrılma 5 mm’den fazla olmamalıdır.

2.4.8. Gazbeton blokların üzerinde, kullanım sırasında zararlı olabilecek çatlak, kopma ve dağılma gibi hasarlar görülmemelidir.

Ahşap Takoz ve Poliüretan Köpük

2.4.9. Duvar örme işleminden sonra betonarme eleman ile üst birleşme noktasında maksimum 2 cm boşluk bırakılacak, bu boşluk onay verilecek aralıklarda ahşap takozlarla kamalanarak duvar sabitlenecek ve sonrasında yine aynı boşluk Tekapur Firestop Yanmayı Geciktirici B1 Yanmazlık Sınıfı Poliüretan Köpük (750 ml) yangına dayanımlı köpük malzeme ile doldurulacaktır (Ürünün fiyatı 2017 yılı sonuna kadar projeye özel olarak 4,60 €/tüp olarak sabitlenmiş olup Yüklenici tarafından tedariki sağlanacaktır). Köpük ile doldurulan yüzey ortalama 1 cm. kalınlığında kaba harçla sıvanarak köpüğün dış ortam ile temasının kesilmesi sağlanacaktır.

Gazbeton Duvar Köşe Bağlantı Detayları

2.4.10. Köşe birleşim yerlerinde bloklar birbirine geçmeli olacak şekilde örülecektir.

Gazbeton Duvar ile Dış Cephe Örülmesi

2.4.11. Dış duvar örümüne başlanmadan önce mutlaka çelik misina ile düşey cephe ipleri çekilerek cephe şakülüne alınacak ve bu işlemler Yüklenici’nin sorumluğunda olacaktır.

2.4.12. Dış cephe duvar imalatlarına, cephe ipleri çekildikten sonra, cephe okumalarına göre imalatın nasıl yapılacağı konusunda İşveren ile mutabakata varıldıktan sonra başlanacaktır.

Kapı ve Pencere Boşlukları

2.4.13. Kapı ve pencere boşlukları, ilgili projede gösterilen ölçülere göre bırakılacak, bununla ilgili toleranslar İşveren tarafından sahada belirtilecektir.

2.4.14. Pencere ve kapı lentolarının montajı yapılmadan önce, katlarda bulunan topoğrafik kotlar kullanılarak hortum terazi, nivo ya da lazer terazi ile gereken kotlar belirlenecek ve bu kotlara göre lentolar sabitlenecektir. Kesinlikle döşemeden veya tabliyeden kot alınmayacaktır ve bu ölçülere göre lento yerleştirilmeyecektir.

Yatay ve Düşey Hatıl Uygulama Esasları

2.4.15. Yatay, düşey hatıllarda ve lento imalatında filiz ekimleri epoksi kullanılmadan İşveren’in onay vereceği şekilde yapılacaktır.

2.4.16. Yatay, düşey hatıl imalatları İşveren tarafından onaylanmış projede belirtilen koordinatlara ve kota uygun olarak yapılacaktır.

2.4.17. Kapı ve pencere boşluklarında kullanılacak lento ve dış cephede yapılacak olan yatay ve düşey hatıllar için mutlaka onaylı proje baz alınarak imalat yapılacaktır. Lento ve hatıl imalatlarında C20 beton ve minimum 4Ø12 boy donatı ve minimum Ø8/20 etriyeler kullanılacaktır.

Gazbeton Blokların Havalandırılması – Islak Malzeme Kullanılmaması

2.4.18. Gazbeton blok malzeme naylon paketler içinde ise, örüme başlanmadan en az bir gün önce açılıp, havalandırma yapılmalıdır. Duvar örümüne başlamadan önce malzeme incelenmeli, su içinde kalmış yaş bloklar varsa, yüzey kuruluğu elde edilinceye kadar bekletilmelidir.

Yatay ve Düşey Derzler

2.4.19. Duvar örümü sırasında yatay ve düşey derzlerde kesinlikle boşluk bırakılmamalıdır.

Gazbeton Duvar Bindirme Mesafesi

2.4.20. Blokların bindirme mesafesi blok uzunluğunun yarısı kadar olmalıdır, bu uzunluğun sağlanamadığı durumlarda ise blokların bindirme mesafesi 15 cm’den az olmamalıdır.

Gazbeton Duvar – Döşeme Arası Tesviye Harcı

2.4.21. Duvar örümüne başlarken; duvar ile döşeme zemin arasında mutlaka 250 doz yapı harcı kullanılmalıdır.

Gazbeton Duvar Tutkalı – Uygulama Esasları

2.4.22. Tutkal, gazbeton karıştırma ucu kullanılarak, içinde hava kabarcığı kalmayıncaya dek karıştırılır. İyi bir tutkal elde edebilmek için düşük devirli bir el matkabına takılmış karıştırma ucunun kullanılması uygundur. Birkaç dakika içinde hazır olan tutkal yaklaşık 4-5 saat süre içinde kullanılmalıdır. Tutkal ihtiyaç oranında hazırlanmalı, sık sık karıştırılmalı ve kuruyan tutkal su ilave edilerek kullanılmamalıdır.

2.4.23. Duvar örgü tutkalından daha iyi verim almak için, blok yüzeyleri toz ve parçacıklardan arındırılacaktır. Tutkal, gazbeton blok kalınlığına uygun gazbeton malası ile yatay ve düşey yüzeyleri tamamen kapatacak şekilde sürülmelidir. Kullanılacak tutkal malzemesi için İşveren onayı alınacaktır.

2.4.24. Duvar yüzeyinin düzgün olması için, yatay ve düşey derzlerin düzgünlüğü lastik çekiç kullanılarak sağlanacaktır.

Hava Koşulları

2.4.25. İmalatlar hava koşullarının uygulamaya uygun olduğu durumlarda ve uygun sıcaklıkta (+5°C  +35°C) yapılacaktır. Değişik hava koşullarında imalat yapılmasına İşveren tarafından izin verilmiş olması, Yüklenici’yi yapılan imalatın sorumluluğundan kurtarmaz. +5°C’den düşük ve +35°C dereceden yüksek sıcaklıklarda ve yağmur altında tedbir almadan imalat yapılmayacaktır.

Taksimatların Teslimi

2.4.26. İlk sıranın (taksimat) çok düzgün olması işçiliğin kalitesine doğru orantılı fayda sağlayacağı için bu imalat mutlaka teslim edilerek imalata devam edilecektir.

Kapı – Pencere Lento Bindirme Uzunluğu

2.4.27. Kapı ve pencere lentolarının duvara oturan uçlarının uzunlukları mutlak suretle ilgili yönetmelik ve mevzuatlara uygun şekilde olmalıdır.

3. GAZBETON DUVAR İLE BETONARME ELEMAN BİRLEŞİMLERİ

3.1. Duvar ile betonarme birleşim yerlerinde kullanılacak her türlü yardımcı elemanların (ankraj laması, kama, yangın dayanımlı köpük vb.) temini Yüklenici tarafından yapılacaktır.

3.2. Duvarlar ile kolonlar arasında veya düşey hatıl birleşim yerlerinde iki malzeme arasında hiç boşluk kalmayacak şekilde gazbeton örgü tutkalı ve ankraj elemanı kullanılmalıdır. Harcın aderansının sağlanması için gerekirse beton yüzey tırtıklanmalı ya da aderans arttırıcı astar uygulanmalıdır.

3.3. Ayrıca her 3 sırada bir ve murfor donatılarının kullanılacağı sıralarda ankraj laması kullanılacaktır. Aşağıdaki resimlerde görüldüğü gibi lamanın delikli olan uzun kısmı gazbeton duvar blokları arasına serilmiş örgü tutkalı içinde kalacak şekilde yerleştirilmeli, düz olan kısmı ise kolon, perde veya düşey hatıla çivi tabancası ile tek bir çivi çakılarak sabitlenmeli, bu yöntemle teşkil edilen duvarın taşıyıcı sisteme bağlanması sağlanmalıdır.

3.4. Örülen tüm duvarlar yatayda ve düşeyde tam terazisinde ve projede aksi belirtilmediği sürece gönyesinde olacaktır. Yapılan kontroller sonucu yatay ve düşeyde hata tespit edilen duvarlar yıkılıp tekrar yapılacaktır.

3.5. Yapılan duvar imalatlarında kabul edilebilir aplikasyon hatası ideal akstan ±5 mm’dir. Gönyesinde, düzleminde ve şakulündeki kabul edilebilir hata miktarı ±5 mm’dir.

3.6. Yüklenici kaynaklı hatalar sonucu yapılan tüm yıkım, temizlik ve onarım işleri Yüklenici’ye aittir.

3.7. Duvar örümleri yapılırken döşeme yada kolon köşeleri değil, harita grubunun vereceği aks noktaları baz alınmalıdır, betonarmedeki olası hatalar duvara yansıtılmamalıdır.

3.8. Tasarım gereği dış cephede betonarme elemanlardan 7 cm. taşırmalı olacak şekilde örülmesi istenen duvarlar onaylı projesine göre örülmeli ve aks noktalarına göre köşe noktaları belirlenmelidir.

3.9. Tüm malzemelerin yatay ve düşey taşımaları Yüklenici’nin sorumluluğundadır.

3.10. Malzeme ve ambalaj atıklarından oluşan çöp ve molozlar Yüklenici tarafından temizlenerek İşveren’in göstereceği uygun yere atılacaktır. İşin bitirildiği kısımlar temizlenerek İşveren’e teslim edilecektir.

3.11. Duvar örümü tamamlanmış ve temizliği bitirilmiş mahaller için mutlaka İşveren’e duvar teslimatı yapılacaktır, teslimatı yapılmamış imalatların sorumluluğu Yüklenici’de olacaktır

3.12. İmalat sırasındaki İş güvenliği ve İşçi sağlığı ile ilgili tüm sorumluluklar ve şartlar Yüklenici tarafından sağlanacaktır.

4.  Donatılı Duvar (Murfor)

Murfor; İki paralel telin, birbirine sürekli zigzag bir tel ile kaynaklanarak birleştirilmesiyle oluşturulmuş bir prefabrik donatıdır.

Murfor; – düşey yük taşıyan duvarların basınç dayanımını arttırır.

Taşıyıcı ve bölme duvarların yardımıyla yapının rijidliğini artırır, ani çökme tehlikesini ortadan kaldırır.

Beton lento yerine kullanılır.

Daha uzun duvar imalatının yapılmasını sağlar.

Çelik Kalitesi, istenen donatı standartlarını sağlar.

Min. Kopma dayanımı 550 N/mm2

Min. Akma dayanımı 500 N/mm2

Kaynak kesme day. min.2500 N

Harç ile mükemmel yapışmayı sağlamak amacı ile yüzeyi dişlidir.

• Murfor’ın gazbeton duvar imalatlarında da kullanılan tutkal birleşimli duvarlar için Murfor EFS/Z dir.

İmalat: Murfor, yatay olarak gazbeton arasına yerleştirilmekte olup projede belirtildiği üzere duvar uzunluğuna ve yüksekliğine göre kaç sırada/cm’de bir uygulanacağı belirlenmektedir. (Bknz-1)

• Murfor kalınlığı 1.5 mm olduğu için yatay uygulamalarda tutkal içerisinde kalıp, duvar derz kalınlığı 3-4 mm olmaktadır.

Aşama-1

İlk sıra gazbeton imalatı tamamlandıktan sonra gazbeton tutkalı 1,5 mm kalılığında yüzeye uygun olarak dağıtılmalıdır.

                            

Aşama-2

Tutkalı serilen gazbeton üzerine duvar genişliğine göre belirlenen murfor yerleştirilecektir. Yerleştirilen murfor üzerine gazbeton tutkalı yaklaşık 1.5 mm kalınlığında serilecek ve üzerine gazbeton bloklar yerleştirilecektir.

                                                                                      

Aşama-3

Kolon/Hatıl-Duvar birleşim yerlerinde; Gazbeton duvar imalatında kullanılan ‘’L’’ köşebendi murfor yerleştirilen her sırada kolon-hatıl bağlantısı yapılacaktır. Hatılı daha sonra yapılacak gazbeton birleşim yerlerinde murfor duvardan en az 5 cm dışarı taşırılacak ve hatıl betonu imalatında beton içerisinde kalacaktır.

                 

Köşe Noktaları; Gazbeton duvar köşe noktalarında yatay sıraya yerleştirilen murfor aşağıda çizime uygun olacak şekilde gazbeton dikey derzi ile Murfor yerleştirmesi çakışmayacak şekilde uygulama yapabilirsiniz.
Layer 1:

Layer 2


Projede belirtildiği üzere murfor yatay olarak gazbeton derz arasına yerleştirilerek döşeme altında bırakılan 2 cm boşluğa proje yönetiminin onay verdiği detay uygulanacaktır.

5. GAZBETON DUVAR KORUMA ESASLARI

6.1. İmalat yapılan noktalar Yüklenici tarafından günlük olarak temizlenecektir.

6.2. Örülen duvarlar 48 saat dona karşı korunacaktır. Soğuk havada duvar inşaatı İşveren tarafından tavsiye edilen yöntemlere göre yapılacaktır.

6.3. Gölgedeki hava sıcaklığının 35°C tan fazla ve bağıl nemin % 50 den az olduğu durumlarda, uygulamayı takip eden 48 saat içinde duvar direkt rüzgar ve güneş etkisinden korunacaktır.

6.4. Yüklenici, imalatı ile ilgili şantiyeye gelen her türlü malzemenin, İşveren’in göstereceği yerde, depolanmasından, istifinden ve korunmasından sorumludur.

6.5. Yüklenici yapılacak her türlü imalat için kullanılacak malzemelerin ve imalatın kendisinin korunmasından sorumludur. Kullanılacak olan her türlü koruma malzemesinin temini Yüklenici sorumluluğundadır.

5.GAZBETON DUVAR ÖRÜMÜ MALZEME VE UYGULAMA ÖRNEKLERİ


Ankraj Laması


Ankraj Laması Uygulama                             Ankraj Lamasının Çivi Tabancası ile Tatbiki

6.GAZBETON DUVAR ÖRÜMÜ DETAYLARI

Şaşırtmalı Köşe Bağlantı Detayı

Dişli Bağlantı Detayı

                       

Tavan Duvar Birleşim Detayı

İŞ GÜVENLİĞİ

Sözleşme içeriğindeki İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre Koruma Planı ve eklerinde belirtilen şartlara uyulacaktır. Risk Analizi ve değerlendirme raporu imalata uygun olarak hazırlanıp, gerekli tedbirler alınacaktır.

Tüm kimyasal malzemelerin MSDS raporları İSG-Ç Birimine teslim edilecektir.
KKD Gerekliliği

Baret :şantiye sahasında ve sürekli. TS EN 397
Gözlük :şantiye sahasınde ve sürekli TS 5560 EN 166
Eldiven :şantiye sahasında sürekli TS EN 420+A1
Paraşüt tipi emniyet kemeri :yüksekte çalışma esnasında TS EN 361
Koruyucu toz maskesi :ilgili çalışma sırasında EN 795–A & EN 795-B
S3 iş ayakkabısı : şantiye sahasında sürekli TS EN ISO 20344
Reflektörlü yelek : şantiye sahasında sürekli TS EN ISO 20471:2013

Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir